Bà Rịa - Vũng Tàu: Năm 2020 sẽ thu hồi hơn 6.623 ha đất để thực hiện 311 dự án

HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thông qua Nghị quyết danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020, làm cơ sở để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi trong năm 2020 là 6.623,09 ha để thực hiện 311 dự án.

Quyết định thu hồi

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng số dự án cần thu hồi đất của các địa phương đăng ký để thực hiện trong năm 2020 là 413 dự án, trong đó có 256 dự án chuyển tiếp và 157 dự án đăng ký mới. Tuy nhiên, qua rà soát, thẩm định lại theo quy định thì có 120 dự án chưa đủ điều kiện như: chưa có pháp lý bố trí vốn để thực hiện trong năm 2020, chưa có chủ trương đầu tư.  

Ngày 20/11/2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh họp thẩm định danh mục thu hồi đất. Theo đó, đã đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm vào danh mục thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020 với 18 dự án đã có quyết định phê duyệt đầu tư và dự án trọng điểm.

Căn cứ vào Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 6.623,09 ha để thực hiện 311dự án. Trong đó, có 195 dự án chuyển tiếp với diện tích là 2.252,60 ha và 116 dự án đăng ký mới với diện tích là 4.370,49 ha.

Cụ thể, diện tích đất nông nghiệp được thu hồi là 5.668,05 ha; đất chưa sử dụng là 137,68 ha; đất phi nông nghiệp là 817,34 ha.

Diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án được phân theo đơn vị hành chính như sau: TP. Bà Rịa: 2.114,56 ha/49 dự án; huyện Châu Đức: 115,83 ha/23 dự án; Thị xã Phú Mỹ: 1.249,83 ha/057 dự án; TP. Vũng Tàu: 2.432,22 ha/47dự án; Xuyên Mộc: 111,84 ha/14 dự án; huyện Đất Đỏ: 283,54 ha/29 dự án; huyện Côn Đảo: 135,16 ha/36 dự án; huyện Long Điền: 180,11 ha/23 dự án.

HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo đúng Luật Đất đai và pháp luật có liên quan. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.