Bất động sản năm 2020: Vị trí, pháp lý và uy tín là yếu tố quyết định